สั่งซื้อบริการ

Browse Products & Services

สกุลเงิน:


Lite Pack
Cisco UCS C200 M2 - Intel Xeon E5649
Hard Disk 80 GB
CPU (Physical) 1
Guaranteed RAM 1024 MB
IP Address 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
1,000.00 บาท ต่อเดือน
3,000.00 บาท ต่อ 3 เดือน
6,000.00 บาท ต่อ 6 เดือน
12,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
24,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
36,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

Super Pack
Cisco UCS C200 M2 - Intel Xeon E5649
Hard Disk 160 GB
CPU (Physical) 2
Guaranteed RAM 2048 MB
IP Address 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
2,000.00 บาท ต่อเดือน
6,000.00 บาท ต่อ 3 เดือน
12,000.00 บาท ต่อ 6 เดือน
24,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
48,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
72,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

Pro Pack
Cisco UCS C200 M2 - Intel Xeon E5649
Hard Disk 250 GB
CPU (Physical) 4
Guaranteed RAM 4096 MB
IP Address 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
3,000.00 บาท ต่อเดือน
9,000.00 บาท ต่อ 3 เดือน
18,000.00 บาท ต่อ 6 เดือน
36,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
72,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
108,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

Business Pack
Cisco UCS C200 M2 - Intel Xeon E5649
Hard Disk 500 GB
CPU (Physical) 6
Guaranteed RAM 6144 MB
IP Address 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
4,000.00 บาท ต่อเดือน
12,000.00 บาท ต่อ 3 เดือน
24,000.00 บาท ต่อ 6 เดือน
48,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
96,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
144,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

Ultimate Pack
Cisco UCS C200 M2 - Intel Xeon E5649
Hard Disk 750 GB
CPU (Physical) 12
Guaranteed RAM 8192 MB
IP Address 1 IP
Data Transfer Unlimited
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
5,000.00 บาท ต่อเดือน
15,000.00 บาท ต่อ 3 เดือน
30,000.00 บาท ต่อ 6 เดือน
60,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
120,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
180,000.00 บาท ต่อ 3 ปี