คลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าจดโดเมนเนม >

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม *.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th
    1. ใช้หนังสือรับรองบริษัท
    2. หรือ ภพ. 20

 ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน)

 ตัวอย่างใบภพ20 PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้

  • ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
  • ที่ตั้งของโรงเรียน
  • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม

(พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)

 ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน)

 ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH
เอกสารหนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .
go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO)

 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH
เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

 

แบบที่สอง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .MI.TH
หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

 ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .NET.TH
สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH
เอกสารหนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 ตัวอย่างเอกสาร PDF

คลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้าจดโดเมนเนม >