เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS และ Colocation)

1.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการดูหมิ่น และทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขัดต่อ ศีลธรรม และ ทำให้ผู้คน หรือ กลุ่มคน เกิดความขัดแย้ง

2.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฏหมาย ทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการ Download หรือ Upload ข้อมูลผิดกฏหมาย ทุกประเภท

3.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่เปิดให้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กับ สื่อลามกอนาจาร และ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับ เยาวชน ทุกประเภท

4.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่เปิดให้บริการเว็บไซต์ ประเภท BIT Torrent , Peer to Peer (P2P) รวมถึงเว็บไซตบริการอัพโหลดต่างๆ ที่ให้บริการฝากไฟล์ ฝากรูป ทุกประเภท

5.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่เปิดให้บริการเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงเว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรมต่างๆ ทุกประเภท

6.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่เปิดให้บริการ ขายสินค้า หรือ บริการอื่นๆ ซึ่ง ผิดกฏหมาย หรือ ไม่ได้รับใบรับรอง หรือ ใบอนุญาติ อย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย

7.เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการส่งอีเมลล์ขยะ Bomb Mail , Spam Mail หรือ อีเมลล์ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น โดยไม่ได้รับการอนุญาติจากผู้รับ หรือ มีการส่งอีเมลล์ จำนวนมากๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน

8.การต่ออายุสำหรับบริการนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ของบริการนั้นๆ โดยเราสงวนสิทธิ์ ที่จะระงับบริการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเพื่อ ต่ออายุบริการ ซึ่งสามารถทำได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่หมดอายุ

9.เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่ จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ ผู้ใช้บริการสามารถขอความช่วยเหลือในการดำเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

9.เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการ ติดตั้ง Software ,CMS หรือบริการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ผิดกฏหมาย ทุกชนิด

10.เราขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการตั้งค่า หรือดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากตัวผู้ใช้บริการเอง

11.เราขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งเตือน เว็บไซต์ที่มีการใช้ทรัพยากร เกินกว่า 20% ของระบบโดยรวม เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง หากไม่เป็นไปตามกรอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

12.เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่การจาก การล่ม หรือ ดาวน์ไทม์ ของเซิฟเวอร์ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ ใดๆก็ตาม แต่จะพยายามอย่างสุดความสามารถ ที่จะทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้ใหม่โดยเร็วที่สุด

13.ในกรณีที่เกิดการฟ้องร้อง หรือมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย กับเว็บไซต์ หรือ บริการที่ผิดกฏหมาย ทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว

14.เราขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการ ที่ไม่ทำตาม กฏระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

Fair Usage Policy - นิยามของคำว่า "ไม่จำกัดอัตราการรับส่งข้อมูล" (สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง)

1.) คำว่า "ไม่จำกัดอัตราการรับส่งข้อมูล" หมายถึง เราอนุญาติให้ใช้งานได้ โดยไม่มีการตรวจสอบยอดการใช้งาน หากใช้งานอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
2.) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้งาน CPU Usage มากเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรระบบ
3.) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้งานที่หนักจนทำให้ระบบเกิดปัญหา หรือ สร้างปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ Shared Hosting อื่นๆ บนเซิฟเวอร์เดียวกัน
4.) ลูกค้าจะต้องไม่นำบริการโฮสติ้งไปใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากการนำไปใช้ในการเก็บไฟล์เว็บไซต์เพื่อแสดงผล หรือ รับ-ส่งอีเมลล์

สำหรับบริการ Shared Hosting มีข้อกำหนดในส่วนของ Limitation ในการให้บริการสำหรับแต่ละแพลนดังนี้
  • Starter Pack - UIP ไม่เกิน 500 UIP ต่อวัน สำหรับ PHP/MySQL Based Site และ 2,000 UIP ต่อวัน สำหรับ HTML Based Site
  • Standard Pack - UIP ไม่เกิน 1,000 UIP ต่อวัน สำหรับ PHP/MySQL Based Site และ 4,000 UIP ต่อวัน สำหรับ HTML Based Site
  • Business Pack - UIP ไม่เกิน 2,000 UIP ต่อวัน สำหรับ PHP/MySQL Based Site และ 8,000 UIP ต่อวัน สำหรับ HTML Based Site
  • Enterprise Pack - UIP ไม่เกิน 3,000 UIP ต่อวัน สำหรับ PHP/MySQL Based Site และ 15,000 UIP ต่อวัน สำหรับ HTML Based Site
*หากเว็บไซต์มี UIP ที่มากเกินกว่า Package ที่ใช้งานอยู่ เราจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ลูกค้าทำการอัพเกรดแพลนครับ*

หากลูกค้าต้องการใช้งานด้านการประมวลผล หรือต้องการปรับแต่งค่าอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่าการใช้งาน Shared Hosting เช่น ต้องการ Root Access หรือลง Software/Services ต่างๆ รวมไปถึงต้องการ Solutions ที่รองรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากกว่า ลูกค้าสามารถดูในส่วนของบริการ VPS : http://www.hostyim.com/server/vps/